Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Share this post

Darmowy Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 jest produktem przeznaczonym do wirtualizacji serwerów. Nie jest to nic innego jak system w wersji core (bez trybu graficznego – gui) z zainstalowaną już usługą hyper-v. Do jego konfiguracji oraz zarządzania posługujemy się linią komend. Poniżej lista tych najczęściej spotykanych i wykorzystywanych w codziennej pracy administratora.

Włączenie firewalla:

netsh advfirewall set currentprofile state on

Wyłączenie firewalla:

netsh firewall set opmode disable

Zapisanie do pliku zdefiniowanych polis na firewallu:

netsh AdvFirewall export "c:\advFirewallPolicy.wfw"

Zresetowanie wcześniej zdefiniowanych ustawień:

netsh advfirewall reset

Wyświetlanie wszystkich zdefiniowanych reguł na firewallu:

netsh advfirewall firewall show rule name=all dir=in type=static

netsh advfirewall firewall show rule name=all dir=in type=dynamic

Włączenie zdalnego zarządzania:

netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Administration" new enable=yes

Włączenie Zarządzania Instrumentacją (WMI)

netsh advfirewall firewall set rule group="Windows Management Instrumentation (WMI)" new enable=yes

Włączanie wybranego portu:

netsh advfirewall firewall add rule name="Open Port 80" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80

Włączenie wybranego portu TCP:

netsh firewall add portopening protocol=tcp port=135 name= TCP135

Włączenie wybranego portu UDP:

netsh firewall add portopening protocol=udp port=135 name= UDP135

Włączenie odpowiedzi na ping:

netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow

Zmiana nazwy interfejsu sieciowego:

netsh interface set interface name="Local Area Connection" newname="Lan1"

Zmiana adresu IP i bramy:

netsh interface ip set address name="LAN1" static 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.1

Podgląd konfiguracji firewalla:

netsh interface ip show config

Podstawowy DNS:

netsh interface ip set dns LAN1 static 192.168.0.1

Dodatkowy DNS:

netsh interface ip add dns LAN1 192.168.0.2

Włączanie zdalnego pulpitu:

netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=Yes

Włączenie udostępniania plików i drukarek:

netsh advfirewall firewall set rule group="File and Printer Sharing" new enable=Yes

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)