WDS – instalacja nienadzorowana systemu Windows XP

Share this post

Instalacja nienadzorowana polega na utworzeniu niewielkiego pliku odpowiedzi zawierającego informacje, o które pyta nas instalator podczas procesu instalacji systemu Windows XP. Utworzenie przez Nas pliku odpowiedzi spowoduje, że instalator bez naszej ingerencji sam przejdzie przez wszystkie etapy wgrywania systemu.

Proces tworzenia instalacji nienadzorowanej na przygotowanym do tego celu systemie Windows XP rozpoczniemy od utworzenia na dysku c folderu o nazwie sysprep.

Rysunek 1. Tworzenie folderu o nazwie sysprep.
Rysunek 1. Tworzenie folderu o nazwie sysprep.

W napędzie CD/DVD umieszczamy nośnik, który zawiera instalację sytemu Windows Xp. Na płycie w katalogu support\tools znajduje się plik deploy.cab, a w nim dwa plik setupmgr, który kopiujemy na dysk c, do folderu sysprep.

Rysunek 2. Kopiowanie pliku setupmgr.
Rysunek 2. Kopiowanie pliku setupmgr.

Po dwukrotnym kliknięciu na setupmgr.exe naszym oczom ukarze się Kreator Menadżera instalacji systemu Windows

Rysunek 3. Uruchomienie kreatora menedżera instalacji systemu Windows.
Rysunek 3. Uruchomienie kreatora menedżera instalacji systemu Windows.

Tworzymy nowy plik odpowiedzi

Rysunek 4. Tworzenie nowego pliku odpowiedzi.
Rysunek 4. Tworzenie nowego pliku odpowiedzi.

Zaznaczmy opcję instalacja programu sysprep i klikamy dalej.

Rysunek 5. Instalacja programu sysprep.
Rysunek 5. Instalacja programu sysprep.

Wybieramy platformę, którą ten plik będzie instalował. W naszym przypadku będzie to Windows XP Pro.

Rysunek 6. Wybór platformy
Rysunek 6. Wybór platformy

Zaznaczamy opcję TAK, w pełni zautomatyzuj tę instalację i ponownie klikamy opcję Dalej.

Rysunek 7. W pełni zautomatyzowana instalacja.
Rysunek 7. W pełni zautomatyzowana instalacja.

Po wykonanych wcześniej krokach aktywuje się nam Menadżer Instalacji systemu Windows. W zakładce dostosowywanie oprogramowania wpisujemy nazwę i organizację.

Rysunek 8. Dostosowywanie oprogramowania.
Rysunek 8. Dostosowywanie oprogramowania.

W kolejnej zakładce wybieramy ustawienia ekranu.

Rysunek 9. Ustawienia ekranu.
Rysunek 9. Ustawienia ekranu.

W kolejnym kroku ustawiamy naszą strefę czasową

Rysunek 10. Strefa czasowa.
Rysunek 10. Strefa czasowa.

Następnie wprowadzamy poprawny klucz systemu Windows

Rysunek 11. Wprowadzanie klucza produktu.
Rysunek 11. Wprowadzanie klucza produktu.

Wprowadzamy sieciową nazwę komputera, możemy również pozwolić na losowe wybranie nazwy na podstawie organizacji do której należy ten komputer

Rysunek 12. Nazwa komputera.
Rysunek 12. Nazwa komputera.

Definiujemy hasło administratora systemu. Opcja “Szyfruj hasło administratora w pliku odpowiedzi” chroni nasze hasło przed podejrzeniem ich przez osoby trzecie.

Rysunek 13. Hasło admnistratora.
Rysunek 13. Hasło admnistratora.

W oknie składniki sieciowe możemy wybierać oraz skonfigurować składniki otoczenia sieciowego, np. serwery DNS, ustawienie własnego IP. W tym przypadku zaznaczamy ustawienia standardowe, gdyż wszelkie informacje zoastaną pobrane z serwera za pomocą usługi DHCP.

Rysunek 14. Składniki sieciowe
Rysunek 14. Składniki sieciowe

Teraz wpisujemy nazwę grupy roboczej lub dane potrzebne przy podłączaniu komputera do domeny.

Rysunek 15. Grupa robocza lub domena.
Rysunek 15. Grupa robocza lub domena.

Ustawiamy tzw. Telefonię. Jeśli łączymy się z Internetem za pomocą sieci lokalnej. Te ustawienia możemy pominąć.

Rysunek 16. Telefonia
Rysunek 16. Telefonia.

Wybieramy opcje regionalne.

Rysunek 17. Ustawienia regionalne.
Rysunek 17. Ustawienia regionalne

W opcji języki warto wybrać obsługę języka chińskiego tradycyjnego i uproszczonego (głownie tych dwóch), ponieważ jeśli będziemy używać IE nie spotka nas monit o doinstalowanie obsługi właśnie tych czcionek czego efektem będą śliczne chińskie literki, które będą milsze dla oka niż setki znaków zapytania.

Rysunek 18. Języki.
Rysunek 18. Języki.

Instalowanie drukarek – tutaj możemy dodać nazwy drukarek sieciowych, które będą zainstalowane (jeśli takich nie mamy zostawiamy pole puste)

Rysunek 19. Instalowanie drukarek.
Rysunek 19. Instalowanie drukarek.

Opcja “Uruchamianie jednokrotne” pozwala na zaprogramowanie komend, które będą wykonywane tylko raz (przy pierwszym zalogowaniu się użytkownika). Pole można pozostawić puste.

Rysunek 20. Uruchamianie jednokrotne.
Rysunek 20. Uruchamianie jednokrotne.

Ostatnim krokiem w Menadżerze jest opcja “Polecenia dodatkowe”, tutaj możemy dodać polecenia, które będą wykonane po zakończeniu instalacji nienadzorowanej. Tak samo i w tym przypadku pole można pozostawić puste.

Rysunek 21. Polecenia dodatkowe.
Rysunek 21. Polecenia dodatkowe.

W zakładce ciąg duplikacji OEM możemy wpisać informację na temat instalacji programu sysprep, które zostaną umieszczone w rejestrze. Ta funkcja jest pomocna przy określaniu, który obraz programu sysprep został zainstalowany na danym komputerze. Można to śmiało pominąć.

Rysunek 22. Ciąg duplikacji OEM.
Rysunek 22. Ciąg duplikacji OEM.

Teraz naciskamy Zakończ i zapisujemy plik jako sysprep.inf

Rysunek 23. Zapis wynikowego pliku sysprep.inf.
Rysunek 23. Zapis wynikowego pliku sysprep.inf.

Sprawdzamy czy plik został poprawnie zapisany ( na dysku c, w folderze sysprep)

Rysunek 24. Podgląd, czy plik został zapisany.
Rysunek 24. Podgląd, czy plik został zapisany.

Z tego miejsca możemy podejrzeć zawartość wygenerowanego pliku sysprep w windowsowym notatniku.

;SetupMgrTag
[Unattended]
OemSkipEula=Yes

[GuiUnattended]
AdminPassword=50c1da83dff4f924c187b8085fe1d9df49cfb0e24c387e3b9f6c34e74c71347a
EncryptedAdminPassword=Yes
OEMSkipRegional=1
TimeZone=100
OemSkipWelcome=1

[UserData]
ProductID=TUTAJ-WPISZ-SWOJ-KLUCZ-PROD
FullName="Nienadzorowana"
OrgName="SOiSK"
ComputerName=XPzWDS

[Display]
BitsPerPel=16
Xresolution=800
YResolution=600
Vrefresh=60

[RegionalSettings]
LanguageGroup=9,2
Language=00000415

[SetupMgr]
DistFolder=C:\sysprep\i386
DistShare=whistlerdist

[Identification]
JoinWorkgroup=GRUPA_ROBOCZA

[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes

Rysunek 25. Podgląd zawartości pliku sysprep w Notatniku.
Rysunek 25. Podgląd zawartości pliku sysprep w Notatniku.

W napędzie CD/DVD , w którym umieściliśmy nośnik, który zawiera instalację sytemu Windows Xp, w katalogu support\tools odnajdujemy plik deploy.cab, a w nim dwa pliki o nazwie setupcl oraz sysprep i kopiujemy je na dysk c, do folderu sysprep.

Rysunek 26. Skopiowanie plików sysprep oraz setupcl do folderu sysprep na dysku c.
Rysunek 26. Skopiowanie plików sysprep oraz setupcl do folderu sysprep na dysku c.

Narzędzie Sysprep.exe jest programem przeznaczonym do automatyzacji wdrażania systemu Windows. Podwójnym kliknięciem uruchamiamy program.

Rysunek 27. Sprawdzamy czy pliki zostały skopiowane.
Rysunek 27. Sprawdzamy czy pliki zostały skopiowane.

Klikamy ok.

Rysunek 28. Uruchomienie narzędzia przygotowania systemu.
Rysunek 28. Uruchomienie narzędzia przygotowania systemu.

W zakładce zamknij zaznaczamy Reeboot, co spowoduje ponowne uruchomienie komputera po jego zapieczętowaniu. Wciskamy zapieczętuj i czekamy na restart.

Rysunek 29. Zapieczętowanie komputera.
Rysunek 29. Zapieczętowanie komputera.

Nastąpił oczekiwany ponowny rozruch systemu. Wciskamy klawisz F12 w celu podłączenia się do usługi WDS.

Rysunek 30. Uruchomienie PXE.
Rysunek 30. Uruchomienie PXE.

Wciśnięcie F12 uruchomiło Menedżera rozruchu. Zaznaczamy opcję przechwytywanie systemu Windows i wciskamy Enter.

Rysunek 31. Przechwytywanie systemu Windows XP.
Rysunek 31. Przechwytywanie systemu Windows XP.

Obraz przechwytywania systemu zostaje uruchomiony.

Rysunek 32. Rozruch.
Rysunek 32. Rozruch.

Pierwszym oknem jakie nam się ukaże będzie okno kreatora przechwytywania obrazu. Po zapoznaniu się z niewielkim wstępem klikamy Dalej.

Rysunek 33. Pierwsze okno kreatora przechwytywania obrazu.
Rysunek 33. Pierwsze okno kreatora przechwytywania obrazu.

Jeśli nasz system został zapieczętowany wg. powyższych wskazówek w zakładce “Wolumin do przechwycenia” znajdzie się Nasz dysk c:.Wybieramy go, nadajemy nazwę obrazu oraz opis. Klikamy Dalej.

Rysunek 34. Źródło przechwytywania obrazu.
Rysunek 34. Źródło przechwytywania obrazu.

W zakładce “Nazwie i lokalizacja” poprzez wciśnięcie przycisku przeglądaj definiujemy nazwę oraz położenie dla naszego obrazu. Dodatkowo możemy wysłać obraz na serwer WDS poprzez zaznaczenie ptaszkiem opcji “Przekaż obraz na serwer Usług wdrażania systemu Windows”. Wpisujemy nazwę Naszego serwera na którym działa w/w usługa i klikamy Podłącz.

Rysunek 35. Przekazywanie obrazu do serwera usług WDS.
Rysunek 35. Przekazywanie obrazu do serwera usług WDS.

W oknie łączenie wpisujemy login administratora domeny wraz z nazwą domeny oraz hasło. Klikamy ok

Rysunek 36. Łączenie z serwerem.
Rysunek 36. Łączenie z serwerem.

Gdy zostaliśmy poprawnie uwierzytelnieni możemy w zakładce “Nazwa grup obrazów” wybrać wcześniej utworzoną u usłudze WDS grupę Windows XP. Klikamy Zakończ.

Rysunek 37. Wybór grupy obrazów.
Rysunek 37. Wybór grupy obrazów.

Proces przechwytywania systemu został rozpoczęty i potrwa dosłownie kilka minut.

Rysunek 38. Postęp przechwytywania.
Rysunek 38. Postęp przechwytywania.

Następnie obraz zostanie wysłany do serwera usług wdrażania.

Rysunek 39. Przekazywanie obrazu do usługi WDS.
Rysunek 39. Przekazywanie obrazu do usługi WDS.

Po zakończeniu całego procesu klikamy zakończ.

Rysunek 40. Zakończenie procesu przechwytywania.
Rysunek 40. Zakończenie procesu przechwytywania.

Nasz obraz został zaimplementowany co widać na poniższym screenie.

Rysunek 41. Podgląd przechwyconego systemu w usłudze WDS.
Rysunek 41. Podgląd przechwyconego systemu w usłudze WDS.

Od tego momentu wdrażanie systemu na innych stacjach to czysta przyjemność gdyż wszystkie komunikaty podczas wdrażania (instalowania) systemu Windows XP zostaną przeklikane bez ingerencji użytkownika czyli tzw. bezdotykowo. Opis wdrażania systemu Windows XP za pomocą usługi WDS opisałem TUTAJ Oczywiście wszystkie kroki począwszy od rysunku 12 zostaną pominięte automatycznie :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)