Usuwanie Active Directory w Windows Server 2008

Share this post

Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie zasad grup oraz kontrolę dostępu do zasobów sieciowych. W poprzednich artykułach opisałem instalację kontrolera domeny. W tym przybliżę jego deinstalację.

W pierwszej kolejności uruchamiamy przystawkę Menedżer serwera w celu sprawdzenia, czy nasz serwer ma zainstalowaną usługę domenową oraz czy pełni rolę serwera active directory.

Rysunek 1. Widok zainstalowanych usług za pomocą Menedżera Serwera.
Rysunek 1. Widok zainstalowanych usług za pomocą Menedżera Serwera.

Następnie uruchamiamy przystawkę instalacji usług domenowych w usłudze Active Directory wpisując dcpromo.

Rysunek 2. Uruchomienie kreatora instalacji usług domenowych.
Rysunek 2. Uruchomienie kreatora instalacji usług domenowych.

Zostanie uruchomiony Kreator instalacji usług domenowych. Klikamy Dalej.

Rysunek 3. Uruchomienie kreatora instalacji usług domenowych.
Rysunek 3. Uruchomienie kreatora instalacji usług domenowych.

Nasz serwer jest kontrolerem domeny o czym zostajemy poinformowani. Klikamy Ok.

Rysunek 4. Informacja o roli serwera.
Rysunek 4. Informacja o roli jaką pełni serwer.

Zaznaczamy opcję “Usuń tę domenę” i przechodzimy do następnego kroku klikając Dalej.

Rysunek 5. Usuwanie domeny.
Rysunek 5. Usuwanie domeny.

Aby kreator usunął wszystkie partycje katalogów aplikacji z tego kontrolera domeny klikamy przycisk Dalej.

Rysunek 6. Podgląd partycji katalogu aplikacji.
Rysunek 6. Podgląd partycji katalogu aplikacji.

Potwierdzamy usunięcie wszystkich partycji katalogu aplikacji przechodząc do następnego kroku.

Rysunek 7. Usuwanie wszystkich partycji katalogu aplikacji.
Rysunek 7. Usuwanie wszystkich partycji katalogu aplikacji.

W kolejnym oknie kreatora definiujemy hasło dla nowego konta administratora.

Rysunek 8. Definiowanie hasła dla konta administratora.
Rysunek 8. Definiowanie hasła dla konta administratora.

Po zapoznaniu się z podsumowaniem wcześniej wykonanych czynności klikamy Dalej.

Rysunek 9. Okno podsumowania.
Rysunek 9. Okno podsumowania.

W tym momencie usługi katalogowe zostaną przygotowane do usunięcia.

Rysunek 10. Przygotowanie usługi katalogowej do usunięcia.
Rysunek 10. Przygotowanie usługi katalogowej do usunięcia.

Pracę kreatora kończymy wciskając przycisk Zakończ.

Rysunek 11. Kończenie pracy kreatora.
Rysunek 11. Kończenie pracy kreatora.

W celu wprowadzenia zmian musimy ponownie uruchomić serwer.

Rysunek 12. Uruchomienie komputera.
Rysunek 12. Uruchomienie komputera.

Nasz serwer od tego momentu przestał być kontrolerem domeny. To by było na tyle. Możemy jeszcze usunąć wcześniej zainstalowaną usługę domenową za pomocą opcji Usuń role.

Rysunek 13. Usuwanie ról.
Rysunek 13. Usuwanie ról.

Zostanie uruchomiony kreator usuwania ról. Klikamy przycisk Dalej.

Rysunek 14. Widok pierwszego okna kreatora usuwania ról.
Rysunek 14. Widok pierwszego okna kreatora usuwania ról.

Zaznaczamy rolę do usunięcia poprzez jej odznaczenie (usunięcie ptaszka), w tym przypadku jest to Usługa domenowa w usłudze Active Directory.

Rysunek 15. Wybór roli do usunięcia.
Rysunek 15. Wybór roli do usunięcia.

Potwierdzamy nasz wybór klikając w opcję Usuń.

Rysunek 16. Potwierdzenie podjętej decyzji o usunięciu wybranej roli.
Rysunek 16. Potwierdzenie podjętej decyzji o usunięciu wybranej roli.

Powyższa czynność rozpocznie proces usuwania usług domenowych w usłudze Active Directory.

Rysunek 17. Usuwanie roli.
Rysunek 17. Usuwanie roli.

Po usunięciu wybranej wcześniej roli serwer wymaga ponownego uruchomienia.

Rysunek 18. Ponowny restart komputera.
Rysunek 18. Ponowny restart komputera.

Uruchamiamy ponownie serwer klikając w opcję TAK.

Rysunek 19. Restart serwera.
Rysunek 19. Restart serwera.

Po restarcie serwera rozpocznie się proces zbierania wyników dotyczących wcześniej wykonanych czynności.

Rysunek 20. Zbieranie wyników dotyczących wcześniej wykonanych czynności.
Rysunek 20. Zbieranie wyników dotyczących wcześniej wykonanych czynności.

Po kilku sekundach w oknie wyników usuwania zostaniemy poinformowani o prawidłowym usunięciu roli.

Rysunek 21. Usunięcie usługi Active Directory powiodło się.
Rysunek 21. Usunięcie usługi Active Directory powiodło się.

Dodatkowo usunięcie roli możemy zweryfikować poprzez Menedżer serwera.

Rysunek 22. Podgląd Menedżera serwera.
Rysunek 22. Podgląd Menedżera serwera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne wpisy

Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V w grupie roboczej

Najczęściej stosowane polecenia w serwerze Hyper-V

Automatyczna dystrybucja programów za pomocą GPO

Implementacja filtrów WMI w zasadach grup (GPO)