Instalacja systemu Windows Vista z dysku USB

Share this post

Większość kupionych komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym zaopatrzona jest w nośnik DVD, na którym znajduje się instalacja systemu. Większość nowych komputerów umożliwia też rozruch z pamięci USB. W tym artykule dowiecie się jak zainstalować system Windows nie z płyty ale za pomocą pamięci USB.

W pierwszej kolejności w napędzie DVD umieszczamy nośnik zawierający instalator systemu Windows Vista, natomiast w złączu usb umieszczamy pamięć zewnętrzną USB nie mniejszą niż 4 GB.

Rysunek 1. Widok  urządzeń z wymiennymi nośnikami pamięci.
Rysunek 1. Widok urządzeń z wymiennymi nośnikami pamięci.

Uruchamiamy linię komend wpisując cmd w oknie uruchamiania aplikacji.

Rysunek 2. Uruchamianie linii komend.
Rysunek 2. Uruchamianie linii komend.

Następnie w wierszu poleceń uruchamiamy narzędzie Diskpart.

Rysunek 3. Uruchamianie narzędzia DISKPART.
Rysunek 3. Uruchamianie narzędzia DISKPART.

Polecenie list disk wyświetli nam listę wszystkich dostępnych dysków zainstalowanych w komputerze. Dysk 2 to nasza zewnętrzna pamięć USB.

Ryusnek 4. Podgląd dostepnych dysków.
Ryusnek 4. Podgląd dostepnych dysków.

Teraz za pomocą polecenia select disk 2 wybierzemy pamięć USB, na której przeprowadzimy dalsze operacje.

Rysunek 5. Wybór pamięci USB.
Rysunek 5. Wybór pamięci USB.

Poleceniem clean czyścimy zawartość dysku.

Rysunek 6. Czyszczenie dysku.
Rysunek 6. Czyszczenie dysku.

W kolejnym kroku na dysku USB utworzymy partycję podstawową poleceniem create partition primary.

Rysunek 7. Tworzenie na dysku USB partycji podstawowej.
Rysunek 7. Tworzenie na dysku USB partycji podstawowej.

Poleceniem list partition sprawdzamy, czy partycja podstawowa faktycznie została utworzona.

Rysunek 8. Podgląd utworzonej partycji.
Rysunek 8. Podgląd utworzonej partycji.

Partycja pierwsza został poprawnie utworzona. Teraz za pomocą polecenia select partition 1 wybieramy partycję pierwszą w celu przeprowadzenia na niej kolejnych operacji.

Rysunek 9. Wybór utworzonej partycji.
Rysunek 9. Wybór utworzonej partycji.

Poleceniem active ustawiamy ją jako aktywną.

Rysunek 10. Uczynienie partycji aktywną.
Rysunek 10. Uczynienie partycji aktywną.

Formatujemy ją poleceniem format fs=fat32. Proces formatowania potrwa od kilku sekund do kilku minut.

Rysunek 11. Formatowanie partycji.
Rysunek 11. Formatowanie partycji.

Po kilku minutach proces formatowania zostanie zakończony, o czym zostaniemy poinformowani w stosownym komunikacie.

Rysunek 12. Zakończenie procesu formatowania partycji.
Rysunek 12. Zakończenie procesu formatowania partycji.

Po sformatowaniu partycji poleceniem assign przypisujemy pierwszą wolną literę dysku.

Rysunek 13. Przypisywanie litery dyskowi.
Rysunek 13. Przypisywanie litery dyskowi.

Przygotowanie dysku USB dobiegło końca. Pracę z narzędziem DISKPART kończymy poleceniem Exit.

Rysunek 14. Zamykanie narzędzia Diskpart.
Rysunek 14. Zamykanie narzędzia Diskpart.

Poprzez mój komputer otwieramy podgląd urządzeń z wymiennymi nośnikami pamięci. Na poniższym napęd zawierający płytę DVD z instalacją systemu Windows Vista oznaczony jest literą dysku G, natomiast pamięć zewnętrzna USB oznaczona jest literą dysku H.

Rysunek 15 Widok  urządzeń z wymiennymi nośnikami pamięci.
Rysunek 15. Widok urządzeń z wymiennymi nośnikami pamięci.

Kopiujemy całą zawartość z płyty DVD (dysk G) na pamięć USB (dysk H).

Rysunek 16. Kopiowanie zawartości płyty na pamięć USB.
Rysunek 16. Kopiowanie zawartości płyty na pamięć USB.

Kopiujemy metodą kopiuj -> wklej lub przeciągnij i upuść.

Rysunek 17. Kopiowanie zawartości płyty DVD na pamięć USB.
Rysunek 17. Kopiowanie zawartości płyty DVD na pamięć USB.

Proces kopiowania plików został rozpoczęty i potrwa kilka minut.

Rysunek 18. Proces kopiowania zawartości płyty został rozpoczęty
Rysunek 18. Proces kopiowania zawartości płyty został rozpoczęty.

Po skopiowaniu całej zawartości płyty DVD na dysk USB, uruchamiamy wiersz poleceń w uprawnieniami administratora.

Rysunek 19. Uruchomienie wiersza poleceń w uprawnieniami administratora.
Rysunek 19. Uruchomienie wiersza poleceń w uprawnieniami administratora.

Poleceniem G:\boot\bootsect.exe /nt60 H: zapisujemy na partycji naszej pamięci USB odpowiedni sektor rozruchowy. Litera G to nasz napęd DVD, litera H to nasz dysk USB.

Rysunek 20. Ustawienie bootsektora.
Rysunek 20. Ustawienie bootsektora.

Nasz system zostanie zainstalowany z dysku USB zatem uruchamiamy ponownie komputer, wchodzimy do biosu i ustawiamy opcję FIRST BOOT DEVICE na USB. Po ustawieniu w/w opcji zapisujemy zmiany. Po ponownym rozruchu, pamięć zewnętrzna z instalacją systemu zostanie wykryta. Naciskamy dowolny klawisz w celu uruchomienia instalatora.

Instalator systemu został uruchomiony. Ustawiamy język i klikamy Dalej.

Rysunek 22. Ustawienia językowe.
Rysunek 22. Ustawienia językowe.

W kolejnym oknie kreatora klikamy Zainstaluj teraz.

Rysunek 23. Główne okno instalatora.
Rysunek 23. Główne okno instalatora.

Na naklejce dostarczonej wraz z nośnikiem odnajdujemy numer klucza produktu i wpisujemy go w tym oknie instalatora systemu. Oczywiście w tym momencie nie musimy podawać klucza. Klucz można też wpisać po zainstalowaniu systemu.

Rysunek 24. Klucz produktu.
Rysunek 24. Klucz produktu.

W kroku powyższym pominęliśmy wpisanie klucza. Warto dodać, że każdemu unikatowemu kluczowi przypisana jest odpowiednia wersja systemu. Gdybyśmy podali klucz, okna z wyborem systemu byśmy nie zobaczyli. Zaznaczamy wersję, która nas interesuje. Ptaszkiem zaznaczamy edycja kupionego systemu Windows została wybrana i klikamy Dalej.

Rysunek 25. Wybór wersji systemu.
Rysunek 25. Wybór wersji systemu.

Czytamy oraz akceptujemy postanowienia licencyjne.

Rysunek 26. Akceptacja postanowień licencyjnych.
Rysunek 26. Akceptacja postanowień licencyjnych.

W kolejnym oknie kreatora instalacji wybieramy niestandardowa. Pozwoli to Nam na wybranie dysków, partycji oraz czystą instalację systemu. Dane z partycji, na której ostanie wykonana instalacja zostaną utracone.

Rysunek 27. Instalacja niestandardowa.
Rysunek 27. Instalacja niestandardowa.

Wybieramy partycję, na której zostanie wykonana instalacja. Jeśli dysk nie posiada partycji, tworzymy je klikając nowy.

Rysunek 28. Podział dysku na partycje.
Rysunek 28. Podział dysku na partycje.

Po powyższym kroku kreator automatycznie rozpocznie instalację systemu, która potrwa kilkanaście minut.

Rysunek 29. Instalator rozpoczyna pracę.
Rysunek 29. Instalator rozpoczyna pracę.

Podczas instalacji system dokona kilka restartów. Po tym zobaczymy okno tworzenia pierwszego użytkownika. Wpisujemy login, hasło oraz przypomnienie, które pozwoli Nam na szybkie jego skojarzenie.

Rysunek 30. Tworzenie użytkownika.
Rysunek 30. Tworzenie użytkownika.

Definiujemy nazwę komputera.

Rysunek 31. Definiowanie nazwy komputera.
Rysunek 31. Definiowanie nazwy komputera.

Włączamy aktualizacje automatyczne.

Rysunek 32. Włączanie aktualizacji.
Rysunek 32. Włączanie aktualizacji.

Ustawiamy strefę czasową.

Rysunek 33. Ustawianie strefy czasowej.
Rysunek 33. Ustawianie strefy czasowej.

Klikamy rozpocznij w celu sfinalizowania instalacji.

Rysunek 34. Finalizowanie instalacji.
Rysunek 34. Finalizowanie instalacji.

Finalizacja instalacji, czyli podstawowa konfiguracja potrwa kilka minut.

Rysunek 35. Finalizacja ustawień.
Rysunek 35. Finalizacja ustawień.

Po wykonaniu powyższych czynności komputer z nowym systemem jest gotowy do pracy.

Rysunek 36. System gotowy do pracy.
Rysunek 36. System gotowy do pracy.

Podobne wpisy

Transfer plików i ustawień w systemie Windows Vista

Dodawanie systemu Windows Vista do domeny

Instalacja systemu Windows Vista